fbpx

Julkisten hankintojen lainsäädäntö

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016

Hankintalain tavoitteena on ”tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita, palveluja ja rakennusurakoita julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa.”

Hankintalaista löytyvät:

  • yleiset säännökset
  • EU-kynnysarvon ylittävien tavara- ja palveluhankintoja, rakennusurakoita ja suunnittelukilpailuja koskevat säännökset
  • kansallisia hankintoja, sosiaali- ja terveyspalveluja sekä muita erityisiä palveluhankintoja sekä käyttöoikeussopimuksia koskevat menettelyt
  • yhteiset säännökset hankintapäätöksestä, hankintasopimuksesta, hankintojen valvonnasta ja asianosaisen oikeussuojakeinoista sekä hankintayksikön oikeudesta tietojen saantiin.

Hankintalakiin tulossa muutoksia 1.7.2021

Valtioneuvosto on antanut 10.12.2020 hallituksen esityksen (HE 244/2020 vp) laiksi hankintalain, erityisalojen hankintalain, puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain 47 §:n sekä rikosrekisterilain 6b §:n muuttamisesta. Valiokunnan mietinnössä (TaVM 12/2021 vp HE 244/2020 vp) esitettiin täsmennystä lakiehdotuksen 58 §:n sanamuodon ja perustelujen ristiriidan poistamiseksi.

Eduskunta hyväksyi 6.5.2021 hankintalakiin ja erityisalojen hankintalakiin tehdyt lakimuutokset, joilla muun muassa parannetaan hankintayksiköiden tiedonsaantioikeutta. Muutokset ovat pääosin teknisiä korjauksia ja täydennyksiä. Niiden on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2021

Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö arvioi lain muita muutostarpeita selvitystöiden pohjalta (Hankintalain kehittämistyö etenee (TEM) 2021).

Erityisalojen hankintalaki

Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 29.12.2016/1398 eli erityisalojen hankintalailla säädetään vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista. Erityisalojen hankintalakia sovelletaan pelkästään EU-kynnysarvon ylittäviin hankintoihin.

Puolustus- ja turvallisuushankintoja koskeva hankintalaki

Laki julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista 1531/2011 eli PUTU-lailla säädetään puolustus- ja turvallisuushankintoja. Lakia sovelletaan niihin hankintoihin, joita ei voida kilpailuttaa hankintalain nojalla ilman, että valtion keskeiset turvallisuusedut vaarantuisivat.

Hankintadirektiivit

Julkisten hankintojen sääntely perustuu EU-direktiiveihin.

Hankintadirektiivi 2014/24/EU
Erityisalojen hankintadirektiivi 2014/25/EU
Käyttöoikeussopimusten tekemistä koskeva direktiivi 2014/23/EU
Oikeusturvadirektiivi 2007/66/EY
Puolustus- ja turvallisuushankintadirektiivi 2009/81/EY

Julkisten hankintojen asetuksia

ESPD-asetus

Yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja eli ESPD (European Single Procurement Document) on vakiomuotoinen asiakirja, jolla tarjoajat alustavasti osoittavat, ettei niitä rasita poissulkemisperuste ja että ne täyttävät hankintayksikön asettamat soveltuvuusvaatimukset. Huom. Lue myös 10.5.2019 julkaistu uutinen ESPD-palvelun päättymisestä.

CPV-asetus

Hankintailmoituksissa käytettävien CPV-koodien tarkoitus on yksilöidä hankinnan kohde. Koodien avulla toimittajat voivat nopeasti löytää omaa toimialaa koskevat hankinnat. 


Haluatko oppia lisää – ilmoittaudu mukaan verkkokurssillemme

Julkiset hankinnat | Verkkokurssi
198,00 € + alv

Tarjouspyynnön laatiminen julkisissa hankinnoissa | Verkkokurssi
198,00 € + alv